Thursday, September 22, 2005

IndicDevelMeet 2

cheers...Sitting (LTR)
Amish Munshi, Shrikant Gaikwad, Swapnil Hajare, Venkatesh Hariharan, Khader Abbeb N, Gora Mohanty, Basanta Shrestha, Ramkrishna Reddy, G Karunakar, Vijay Kumar, Ravishankar Shrivastava, Sunil Mohan, Lalit Kumar

Standing (LTR, in the order of faces)
Shanu Grover, Harmeet Singh, Kartik Mistry, Satish Mohan, Sankarshan Mukhopadyay, Nirav Mehta, Subir Pradhanang, Soumyadip Modak, Nagarjuna G, M D Kulkarni, Prasanta Baruah, Sayamindu Dasgupta, Abhijit Dutta, Vainateya Koratkar, Baishampayan `Bhaskar' Ghose, Warren Noronha, Jaswinder Singh Phulewala, R Hari, Alka Irani, Naveen Kumar, Sasikumar M, Jitendra Shah, Vigneshwaran R, Monika Shah, Deepu Abraham, Priti Patil.

No comments: